Zutphen e.o. Stimulering Railvervoer

“Joppe spoorwegovergang”

Herspoor lanceerde plannen om in Zutphen en omgeving het railvervoer te stimuleren. Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn om station Joppe, geopend in 1865 en enkele jaren daarna omgedoopt in station Gorssel, in 1938 definitief gesloten, te heropenen.

Samenvatting

Meerdere decennia is er gesteggeld over aanpassingen aan de N348 van Zutphen naar Deventer. Met name een omleiding rond het dorp Eefde en de aansluiting bij Zutphen op wegen oostelijk, zuidelijk en westelijk van Zutphen speelden hierbij een rol. In de loop van 2006 komt er wat betreft de ambtelijke besluitvorming schot in de zaak. Actiegroepen zijn actief. In bijgaande documenten is te lezen hoe er een poging is gedaan om bij de besluitvorming ook het OV te betrekken. Middels inspraak bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en benadering van lokale politici is getracht deze besluitvorming te beïnvloeden. Door het railvervoer in de regio te stimuleren zou de verkeersdrukte op de wegen in deze regio aanzienlijk kunnen worden ontlast.
Helaas hebben deze acties niet kunnen voorkomen dat er een omleiding langs het dorp Eefde is aangelegd. In 2012 is dit nieuwe stuk van de N348 door het verkeer in gebruik genomen.
In de nabije toekomst zullen nog andere acties volgen die ook beogen om het railvervoer in deze regio te stimuleren. Lees verder in Herspoormap ‘Station Almen-Laren en nieuwe stations/haltes in Eefde.

 

“Spoorwegovergang bij toekomstige halte Joppe”

“Omgeving toekomstige halte Eefde Conjunctie”

Het archief

Alle documenten

Dd 24 november 2006

Opstelling van een basisdocument, Basisdocument Zutphen e.o. Stimulering railvervoer, m.b.t. een visie om de uitbreiding van het wegennet in de regio Zutphen tot een minimum te beperken door stimulering van het railvervoer.

Dd 13 december 2006

Geografische kaart: Topografie Eefde-Conjunctie, waarop  2 extra spoorlijnboogjes en enkele mogelijk nieuwe haltes staan aangegeven. Document behorend bij de alternatieve plannen rond de N348.

Dd 13 december 2006

Provincie Gelderland inspreken over verkeer N348; document dat van tevoren ingestuurd diende te worden naar de provincie Gelderland om voor inspraak in aanmerking te komen.

Dd 13 december 2006

Inspraakspeech: Provincie Gelderland toespraak voor de Commissie Verkeer en Water van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland m.b.t. alternatieve plannen voor de uitbreiding van het wegennet rond Zutphen en aanpassingen aan de N348. Inkorting van voorgaand document, zoals letterlijk is ingesproken.

Dd 13 december 2006

Alle Inspreekreacties: Provincie Gelderland ínspreekreacties CVW 13-12-06 in de vergadering van de Commissie Verkeer en Water d.d. 13 december 2006, Provinciehuis, Arnhem. De inspreekreactie van Herspoor is geel gemarkeerd.

Dd 13 december 2006

Ontwerpverslag Commissie Verkeer en Water d.d. 13 december 2006: Provincie Gelderland ontwerpverslag CVW 13-12-06’. Opmerkelijk in dit verslag van de vergadering is dat de statenleden van Groen Links en van de SP in hun betoog beiden benadrukken dat zij het pleidooi van de inspreker van Herspoor onderschrijven. Het statenlid van Groen Links spreekt zich uit over de voorstellen van Herspoor: …..’de echte oplossingen liggen bij openbaar vervoer, rail en water’…..Echter, vervolgens gaan ook deze Statenleden over tot de orde van de dag en spreken zich uit over hun voorkeurstraject m.b.t. het tracé van de N348.

Dd 14 december 2006

Naschrift voor Commissie Verkeer en Water, Provincie Gelderland, n.a.v. de vergadering op 13 december 2006: Provicie Gelderland naschrift’. Dankbetuiging voor de mogelijkheid van inspreken door Herspoor. Verder een oproep aan de Provincie Gelderland om een samenwerkingsverband voor railvervoer OV in te stellen, naar analogie van het overlegorgaan Stedendriehoek OV (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), van een andere stedendriehoek OV, n.l.: Deventer, Lochem, Zutphen.

Dd 27 december 2006

Brief aan enkele betrokken gemeenteraadsleden van Lochem (D’66, GL, Gemeentebelangen), Gelderland naschrift Lochem, bevattende een oproep om te trachten het railvervoer in deze regio te stimuleren. O.a. een oproep door te trachten een samenwerkingsverband in te stellen, naar analogie van het overlegorgaan Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), van een andere stedendriehoek, n.l.: Deventer, Lochem, Zutpen.

Dd december 2006

Nota, aangeboden door Herspoor aan D’66-afdeling Lochem: totaaloplossing verkeersproblematiek N348 tussen Zutphen en Deventer: Nota aan D’66 Lochem N348’. Ook het OV, speciaal railvervoer, betrekken bij de z.g. ‘totaaloplossing’ van Witteveen-Bos.

Dd 24 januari 2007

Brief voor enkele Statenleden, Provincie Gelderland tweede nachrift’, aan  de Provincie Gelderland om het railvervoer in de regio Zutphen te stimuleren en reactivatie van regulier vervoer op het traject Apeldoorn-Dieren.

Dd 18 april 2007

Foto’s (4x) van de spoorwegovergang van de spoorlijn Zutphen-Deventer in Eefde. Hier zou in de toekomst een nieuw halte kunnen komen: ‘Foto’s toekomstige halte Eefde Deventerweg’.

Dd 18 april 2007

Foto’s (3x) genomen in Eefde op de plaats van de conjunctie van de spoorlijn vanuit Zutphen richting Deventer respectievelijk Lochem. Hier zou een spoorlijnboog met eventueel een halte kunnen worden aangelegd, zodat er een rechtstreekse verbinding kan ontstaan tussen Lochem en Deventer: Foto’s toekomstige halte Eefde-Conjunctie.

Dd 18 april 2007

Foto’s (2x) genomen in Eefde van de spoorwegovergang in de Schoolstraat.  Hier zou een halte kunnen komen aan de spoorlijn Zutphen-Lochem:Foto’s toekomstige halte Eefde Schoolstraat’.

Dd 18 april 2007

Foto’s (5x) van de spoorwegovergang in Joppe van de spoorlijn Zutphen-Deventer. Hier zou in de toekomst een halte kunnen komen: Foto’s toekomstige halte Joppe’.

Dd 18 april 2007

Foto’s (4x) van de spoorwegovergang van de spoorlijn Zutphen-Deventer in Epse. Hier zou in de toekomst een nieuw halte kunnen komen: Foto’s toekomstige halte Epse Lochemseweg.

Dd 2021

Vanuit Wikipedia is een kopie in dit document opgenomen dat een schematische weergave toont van de  in de jaren ’60 van de 19e eeuw aangelegde spoorlijn Arnhem-Leeuwarden, namelijk  het baanvak van station Brummen tot aan station Deventer: Schematische weergave van deel spoorlijn Arfnhem-Leeuwarden bij Zutphen, Wikipedia’.