Betuwelijn

Blauw. Betuwelijn, goederenspoorlijnvanaf de Maasvlakte naar Duitsland”

‘Nederland=Distributieland’. Met deze slogan werd in de jaren ’90 van de 20e eeuw door politiek rechts en links de discussie gevoerd over het plan om de goederenspoorlijn naar Duitsland aan te leggen. Herspoor en anderen voerden aan dat er nog voldoende ruimte was op het bestaande en te renoveren spoor en bovendien dat de waterwegen in de Nederlandse delta met de Rijn als hoofdader nog meer dan voldoende capaciteit hebben om de Betuwelijn overbodig te doen zijn……

Samenvatting

In de jaren ’90 van de 20ste eeuw heeft er uitgebreide politieke en publieke discussie plaatsgevonden over de zin en haalbaarheid van de Betuwelijn: goederenspoorlijn vanuit het Rotterdamse havengebied naar het Duitse achterland. Economische -, financiële -, bestuurlijke – en milieuaspecten kwamen hierbij aan de orde. Vooral de enorme budgetoverschrijding heeft tot veel ophef geleid. Ook de economische noodzaak werd in twijfel getrokken vanwege de nog te weinig benutte mogelijkheden van vervoer over water en bestaand spoor. De politiek denderde echter door en doordat goederenvervoer over het spoor een veel beter milieu-imago had dan vervoer over de weg, sloten anders wat meer ‘groene partijen’ zich bij de lobby van de Betuwelijn aan.
In een inspraakartikel zijn bezwaren en alternatieve plannen aangedragen door Herspoor:  1) intensivering van vervoer over water, 2) intensivering van railgoederenvervoer over bestaande spoorlijnen, 3) heringebruikname van in onbruik geraakte west-oost lopende spoorlijnen; naar analogie van het Belgische initiatief om te trachten de route van de IJzeren Rijn weer voor goederenvervoer in functie te krijgen. Reacties hierop van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en van diverse politieke partijen worden weergegeven. Het heeft niet mogen baten. De Betuwelijn is er gekomen. Vanaf 2007 functioneel.

“NRC Achterpagina Noordtak Betuwelijn”

“Volkskrant-artikel 7-6-2003 Tegen beter weten in”

Het archief

Alle documenten

Dd 8 april 1995

Brief voor het Ministerie van V. en W., Ministerie van VROM, C.v.d. Koningin Gelderland, woordvoerders Tweede Kamerfracties van enkele politieke partijen, Stichting Natuur en Milieu, NS en redactie van de  Volkskrant: ‘Basisdocument Alternatief plan Betuwelijn 8 april 1995’. Gepleit wordt om de plannen voor de Betuweroute te staken ten faveure van vaarwegen en alternatieve routes per spoor. Inclusief een passage uit Wikipedia, in 2006 toegevoegd, handelend over de gigantische kostenoverschrijding.

Dd 8 april 1995

Begeleidende Brief Alternatief Plan Betuwelijn (1995): ‘Alternatief Plan Betuwelijn, begeleidend schrijven 8 april 1995’

Dd 8 april 1995

Topografische schets, meegezonden in brief voor Ministerie van V. en W.: ‘Geografische kaart bij Alternatief Plan Betuwelijn 8 april 1995’.

Dd 10 oktober 1993

Alternatief plan voor de Betuwelijn van Ir. Lievense, die bekend werd door zijn plan voor een ‘energie-eiland’ en van een alternatief tracé voor de HSL-lijn in de Randstad: , Volkskrant-artikel 10-10-1993: Lievense’.

Dd 7 juni 2003

Kritisch artikel in de Volkskrant over het doorzetten van de aanleg van de Betuwelijn: Volkskrant-artikel 7-6-2003: Tegen beter weten in’.

Dd Onbekend

De onwenselijkheid van de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn door de Gelderse Achterhoek: ‘NRC: Achterpagina Noordtak Betuwelijn’.