Wolvega e.o. Stimulering Railvervoer

“Station Wolvega”

Van de originele functie is beneden alleen een ruimte als wachtkamer overgebleven. Verder is hier een bloemenwinkel gevestigd. De bovenverdieping heeft een kantoorfunctie.
In en rond Wolvega zijn enkele mogelijkheden door Herspoor aangedragen om het reizigersvervoer via het spoor te stimuleren.

Samenvatting

Herspoor is een organisatie die probeert het reizigers- en goederenvervoer via rail te bevorderen t.o.v. het veel meer milieuverontreinigende en veel meer ruimte in beslag nemende autoverkeer. Omdat de initiatiefnemer van Herspoor vanaf 1979 woonachtig is in de gemeente Weststellingwerf (Wolvega) is gekeken naar mogelijkheden van projecten die missie en doelstellingen van Herspoor een stimulans zouden kunnen geven.

“Station Peperga De Blesse”

“Foto Station Wolvega december 2020”

Het archief

Alle documenten

Dd 9-2020

Document over de mogelijkheden van stimulering van het railvervoer in de gemeente Weststellingwerf: ‘Basisdocument Wolvega e.o. Stimulering railvervoer’.

Dd 2007

Ruimtelijke Agenda was een artikelenreeks in de Volkskrant, waarbij lezers werden opgeroepen om ideeën te berde te brengen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit om de landschappelijke verloedering van Nederland een halt toe te roepen. Herspoor zond een document in waarin o.a. wordt gepleit om op veel spoorlijntrajecten haltetreinen, oftewel trams, te laten rijden.

Voorbeeld traject Zwolle-Leeuwarden met o.a. een halte in De Blesse op de plek van het voormalige station Peperga: ‘Ruimtelijke Agenda’.

Dd 2007

In 2007 is met de gemeente Weststellingwerf gecommuniceerd over een mogelijke halte De Blesse in het kader van het door de gemeente geïnitieerde plan: ‘Het Werfboek’. Hierin werd door de gemeente een aantal plannen gepresenteerd: o.a. het Verdiept Spoorplan in Wolvega: ‘Verdiept Spoor Wolvega’.

Dd 2-9-2017

In 2017 is door de gemeente Weststellingwerf aan haar burgers gevraagd om plannen voor de nabije toekomst te berde te brengen m.b.t. een ‘Omgevingsvisie’ voor de eerstvolgende jaren. Herspoor heeft hiervoor een document ingediend waarin o.a. wordt gepleit voor heropening van station Peperga aan de spoorlijn Zwolle-Wolvega: halte De Blessse.Duurzamer vervoer voor en door de burgers van Weststellingwerf’.

Dd 6-2018

In 2018 werd het conceptplan van de Omgevingsvisie door de gemeente gepubliceerd. Er bleek geen notitie in opgenomen om te trachten in De Blesse een halte aan de spoorlijn te bewerkstelligen. Herspoor heeft hierop een reactie gestuurd: ‘Reactie op het Ontwerp Omgevingsvisie Weststellingwerf juni 2018’.

Dd 2018

Voor de verkiezingen van de gemeenteraad 2018 heeft GL Weststellingwerf een verkiezingsprogramma opgemaakt. Door Herspoor is een amendement hierop ingediend opdat de gemeente zich sterk zou willen maken voor heropening halte De Blesse aan de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden: ‘Verkiezingsprogramma 2018 GL Weststellingwerf halte de Blesse’.