Grondlegger Herspoor

Curriculum

De grondlegger van Herspoor is Berend Brummelman. In het curriculum lees je meer over zijn motivatie om Herspoor op te richten. Daarin ook interessante informatie over belangrijke spoorlijnprojecten in de tijd geplaatst, die hebben bijgedragen aan de geschiedenis van Herspoor.

 

De grondlegger van Herspoor is Berend Brummelman

Geboren (1943) en getogen in Eefde, Gelderse Achterhoek.

Vanaf 18-jarige leeftijd in 1961 verhuisd naar Utrecht alwaar gewoond tot 1979.

Daarna woonachtig in Friesland in gemeente Weststellingwerf, Wolvega e.o.

Bij de missie van Herspoor” staat vermeld:
‘Het bevorderen van het Openbaar Vervoer in zijn algemeenheid en het railvervoer in het bijzonder, waarbij milieuwaarden en beperking van ruimtelijke belasting belangrijke uitgangspunten zijn ter realisering van projecten’.

 

Motivatie voor Herspoor

  1. Fascinatie voor railvervoer in het verleden, heden en toekomst.
  2. Verlagen CO2-emissie: per reizigerskilometer ligt deze ruim lager bij railvervoer t.o.v. reizen per auto en vliegtuig. In zijn algemeenheid dus: terugdringen van de gevolgen van het broeikaseffect.
  3. De verregaande asfaltering van Nederland, en ook daarbuiten, trachten tegen te gaan.
  4. De positieve rol die railvervoer kan spelen in het spanningsveld van de verworvenheden van de moderne samenleving tussen enerzijds de vrijheid van het individu met betrekking tot mobiliteit, anderzijds de gevolgen van de milieu- en ruimtelijke belasting ten gevolge van o.a. deze mobiliteit.
  5. Een duurzamere vorm van mobiliteit trachten te bevorderen.

Hierbij nog een kanttekening bij bovenstaande punten 2 en 3.
Om de effecten van de verschillende vormen van vervoer objectief met elkaar te kunnen vergelijken zou er een uniforme maatvoering per reizigerskilometer dienen te zijn voor zowel de invloed op de belasting van het milieu als de invloed op het beslag van ruimte. Het is alom bekend en geaccepteerd dat vliegverkeer veruit de grootste vervuiler is per reizigerskilometer bij vergelijking van auto, trein en vliegtuig. Echter wanneer ook de belasting op de groene ruimte in een gelijkwaardig getal zou kunnen worden uitgedrukt, zou dan het vliegen niet wat gunstiger uit de bus kunnen komen? Immers voor vliegverkeer heb je alleen maar plekken nodig vanwaar je kunt opstijgen en weer kunt landen. Wanneer het vliegen in de toekomst veel zuiniger en van andere energievormen gebruik zou kunnen maken, dan zou vliegen per reizigerskilometer mogelijk veel gunstiger voor de dag kunnen komen.

 

Persoonlijk gebruik van de trein
Wanneer mijn reisdoel wat verder van het aankomststation ligt dan gebruik ik dikwijls de vouwfiets om op mijn plaats van bestemming te komen. Zo is bijna elke uithoek van Nederland goed te bereiken. Al sinds tweede helft jaren ’70 reis ik op deze manier op een milieuvriendelijke wijze per trein in Nederland en soms ook daarbuiten.
Met dank aan NS en andere vervoerders dat het gebruik en meenemen van een vouwfiets in de trein zowel in als buiten de spits wordt getolereerd.
In de jaren ’90 van de 20e eeuw zijn er prijsvechters in de luchtvaart gekomen door de liberalisering in het economisch domein. Vanaf het begin van de 21e eeuw heb ik mij voorgenomen om binnen Europa niet meer met het vliegtuig te reizen. Een dikwijls gekozen bestemming, vanwege familiebezoek in Ierland, is sindsdien altijd met trein, boot en vouw-/racefiets gedaan. Aan deze gekte, om voor b.v. 2 euro met Ryan Air naar Ierland te vliegen, wilde ik niet meer meedoen.

Momenteel (juli 2020), met het opstarten van vliegverkeer na de lockdown door de Corona-crisis, wordt er alom gepleit om korte vluchten uit te bannen: niet meer vanaf Schiphol met het vliegtuig naar o.a. Londen, Brussel en Parijs. Er komt dus langzaamaan meer actie op gang om de gekte van deze milieuvervuilende mobiliteit aan banden te leggen.

Geschiedenis van Herspoor
Al vanuit de jeugdjaren is er sterk milieubesef bij de grondlegger van Herspoor.

Hieronder volgt een opsomming van de projecten waar ik mij in de loop der jaren mee bezig heb gehouden. Voorop staat bij elk project vetgedrukt het jaartal waarin het project tot stand kwam. Verder wordt er bij elk project een persoonlijke noot vermeld over hoe mijn interesse voor een project ontstond.

 

Dd 8 april 1995

Brief voor het Ministerie van V. en W., Ministerie van VROM, C.v.d. Koningin Gelderland, woordvoerders Tweede Kamerfracties van enkele politieke partijen, Stichting Natuur en Milieu, NS en redactie van de  Volkskrant: ‘Basisdocument Alternatief plan Betuwelijn 8 april 1995’. Gepleit wordt om de plannen voor de Betuweroute te staken ten faveure van vaarwegen en alternatieve routes per spoor. Inclusief een passage uit Wikipedia, in 2006 toegevoegd, handelend over de gigantische kostenoverschrijding.

Dd 8 april 1995

Begeleidende Brief Alternatief Plan Betuwelijn (1995): ‘Alternatief Plan Betuwelijn, begeleidend schrijven 8 april 1995’

Dd 8 april 1995

Topografische schets, meegezonden in brief voor Ministerie van V. en W.: ‘Geografische kaart bij Alternatief Plan Betuwelijn 8 april 1995’.

Dd 10 oktober 1993

Alternatief plan voor de Betuwelijn van Ir. Lievense, die bekend werd door zijn plan voor een ‘energie-eiland’ en van een alternatief tracé voor de HSL-lijn in de Randstad: , Volkskrant-artikel 10-10-1993: Lievense’.

Dd 7 juni 2003

Kritisch artikel in de Volkskrant over het doorzetten van de aanleg van de Betuwelijn: Volkskrant-artikel 7-6-2003: Tegen beter weten in’.

Dd Onbekend

De onwenselijkheid van de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn door de Gelderse Achterhoek: ‘NRC: Achterpagina Noordtak Betuwelijn’.

Dd 18 april en 1 mei 1995