Ruimtelijke Agenda

“Ruimtelijke Agenda”

Tot het Herspoorproject ‘Ruimtelijke Agenda’ behoren 2 thema’s: Volkskrant Ruimtelijke Agenda 2007 en Omgevingsvisie Weststellingwerf 2019’. Voor de introductie van dit Herspoorproject ziet u hierboven de onderwerpen waarvoor de bewoners van de gemeente Weststellingwerf in 2017 een zienswijze konden indienen. Herspoor diende een zienswijze in met als titel: ‘Duurzamer vervoer voor en door de burgers van Weststellingwerf’.  Bij de verwerking van de inhoud van deze zienswijzen zijn de zienswijzen die handelden over verkeer ondergebracht bij  het 4e van de 5 bovenstaande onderwerpen: Wonen en Omgevingskwaliteit.

Samenvatting

In de Herspoor-map Ruimtelijke Agenda zijn enkele documenten opgenomen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening in Nederland. Met name bedoeld om de landschappelijke verloedering van Nederland tegen te gaan. In wezen kan worden gesteld dat het gehele fundament van Herspoor als uitgangspunt heeft: het tegengaan van de verloedering van Nederland. Zie hiervoor Herspoor-document  ‘Herspoor Missie en Doelstelling’.
De landschappelijke inrichting van Nederland, ook elders, is met de intrede van de industriële revolutie hoe langer hoe meer in het publieke en politieke debat een rol gaan spelen. Neem b.v. de aanleg van spoor-en tramlijnen in Nederland vanaf 1839: Nederland is hiermee volgelegd. Zie b.v. Spoorlijnenkaart 1916’. Met de opkomst van de auto is er vanaf de jaren ’50 van de 20e eeuw een explosieve aanleg van autosnelwegen bijgekomen. De toenemende bevolkingsaanwas heeft daarbij voor woningbouw ook een belangrijke duit in de zak gedaan. Nu, 2021, beginnen de problemen m.b.t. de verdeling van de ruimte helemaal nijpend te worden. Neem b.v. het woningtekort, de stikstofproblematiek, de Urgenda-uitspraak, de 100km limiet op autosnelwegen, CO2-uitstoot, milieuverontreiniging, plastic in oceanen, de inkrimping van de veestapel, etc. De noodzaak is dat het toekomstige kabinet veel problemen in de komende 4 jaar te lijf dient te gaan. De verwachting is dat er b.v. weer een apart ministerie komt voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Waar willen we met Nederland naartoe??

Het archief

Alle documenten

Dd 2-9-2017

In 2017 is door de gemeente Weststellingwerf  aan haar burgers gevraagd om plannen voor de nabije toekomst te berde te brengen m.b.t. een ‘Omgevingsvisie’ voor de eerstvolgende jaren. Herspoor heeft hiervoor een document ingediend waarin o.a. wordt gepleit voor heropening van station Peperga aan de spoorlijn Zwolle-Wolvega: halte De Blesse. Zie hiervoor in Herspoor-submap Wolvega e.o. Stimulering Railvervoer het document: ‘Duurzamer vervoer voor en door de burgers van Weststellingwerf’.