herspoor

Provincie Gelderland inspreken over verkeer N348

Mogelijke oplossing:

Verkeersdruk verminderen door de al aanwezige  infrastructuur,  bestaande wegen, spoorlijnen en waterwegen in de regio, beter te benutten.

Aanleg van steeds meer wegen trekt als maar meer verkeer aan. Bij het maken van al die plannen, met name ook bij de N348, wordt geen enkele aandacht besteed aan mogelijkheden om de verkeersdruk te verminderen zonder dat nieuwe wegen hoeven te worden aanelegd. Wat betreft de verkeerssituatie in de regio Zutphen en Deventer is er mogelijk één stuk weg dat zinvol is om aan te leggen: ‘Omleiding Polbeek’. Dit voor een betere aan- en afvoer van vrachtverkeer naar industrieterrein ‘De Mars’ en vermindering verkeersoverlast v.d. Capellenlaan te Zutphen.

Voor alle andere mogelijke plannen zou eerst serieus dienen te worden onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen om de verkeersdruk op de wegen rond Zutphen, met name de N348, maar ook N345, N314 en N319, te verminderen met gebruikmaking van bestaande infrastuctuur.

Voor uitgebreidere uiteenzetting van onderstaande plannen, raadplege men de andere word-documenten: Basisdocument Zutphen e.o. Stimulering Railvervoer’, Eefde Introductie’, ‘Topografie Eefde-Conjunctie(geografische kaart), ‘Basisdocument Brief Syntus Heropening Station Almen- Laren, 2006’. 

 

 • Stopzetting van elke besluitvorming om de problematiek van de N348 op te lossen door nog meer wegen aan te leggen.
 • Eventueel wel aanpassing maximum snelheden op de N348.
 • Hooguit besluitvorming m.b.t. de ‘Omleiding Polbeek’.
 • Een grote en telkens terugkerende publiekscampagne om, indien mogelijk, veel meer van de fiets als vervoermiddel gebruik te maken. De publiekscampagne die de overheid een aantal jaren geleden heeft gevoerd had als thema dat iedere fitte Nederlander afstanden van minder dan 5km zou dienen te fietsen en niet de auto te nemen. Dit thema zou opnieuw van stal gehaald kunnen worden.
 • Gelijktijdig een telkens terugkerende campagne met adviezen om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt.
 • Exploitatie van een stoptrein-(tram-)verbinding tussen Zutphen en Deventer over bestaand spoor. Hiervoor zouden een aantal nieuwe haltes kunnen worden aangelegd: Zutphen De Hoven, Zutphen Deventerweg, Eefde conjunctie, Eefde Rijksstraatweg, Gorssel-Joppe, Epse Lochemseweg, Deventer De Weteringen, Deventer conjunctie, Deventer stadion. Intensiever railverkeer: een extra spoor, naast de huidige 2 sporen  noodzakelijk? Zie kaart, document ‘Topografie Eefde-Conjunctie’.
 • Exploitatie van een directe stop-(snel-)trein-(tram-)verbinding tussen Lochem en Deventer. Hiervoor zouden een extra spoorlijnboog en nog eens 2 nieuwe haltes kunnen worden aangelegd: Almen-Laren en Eefde Boedelhofweg. Zie kaart, document ‘Topografie Eefde Conjunctie’ en ‘‘Basisdocument Brief Syntus Heropening Station Almen-Laren 2006.
 • Exploitatie van een directe stop-(snel-)trein-(tram-)verbinding tussen Winterswijk en Deventer. Zie kaart, document ‘Topografie Eefde-Conjunctie’ en ‘Eefde’. Omdat een eventuele nieuwe spoorlijnboog hiervoor dient te worden aangelegd in de buurt waar een mogelijke ‘Omleiding Polbeek’ zou moeten komen, kan dit in hetzelfde ontwerp worden meegenomen. Aanleg van deze nieuwe spoorlijnboog is minder voor de hand liggend dan die van het vorige item Lochem-Deventer. Niettemin mee te nemen in een studie naar de mogelijkheden van alle hier geschetste plannen.
 • Hoewel niet direct de N348 problematiek betreffend, maar wel die van de N345: planning van een extra spoowegstation(-halte) bij Voorst-Empe. Intussen al verwezenlijkt.
 • Voor industrieterrein ‘De Mars’: stimulering door provincie en gemeente Zutphen van bedrijven om, waar mogelijk, meer gebruik te maken van railvervoer, i.s.m. Railion, het railtransportbedrijf.
 • Eveneens voor industrieterrein ‘De Mars’: stimulering door provincie en gemeente Zutphen van bedrijven om, waar mogelijk, meer gebruik te maken van goederenvervoer per schip, i.s.m. scheepsvervoersorganisaties.

 

Samenvatting:

Serieuze studie naar bovenstaande alternatieven, dan pas besluiten. Gezamenlijke uitvoering  van deze alternatieve projecten zou de aanleg van nog meer wegen overbodig kunnen maken. Deze plannen  vergen nauwelijks extra ruimte. Dat het authentieke Gelderse landschap zoveel mogelijk behouden moge blijven.

Door de aanleg van de Betuwelijn heeft deze provincie in landschappelijk opzicht recent al een geweldige aderlating ondergaan. Huidige opvattingen over het goederenvervoer naar Duitsland geven thans de overtuiging dat de Betuwelijn, afgezien van het financiële debacle, nooit aangelegd had hoeven te worden. Reeds bestaande spoorlijnen en waterwegen hebben ruim voldoende capaciteit.

Oproep: Investeer duurzaam in bestaande infrastructuur met zo veel mogelijk behoud van een goede leefomgeving, landschap en milieu.